2012 m. informacija pagal veiklos segmentus

2012 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Atsargų inventorizacija

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacijos apie išankstinius apmokėjimus

Kitos pajamos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pinigų srautų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis